شرایط و مشخصات نیروی انسانیhttp://orzouiehhcn.kmu.ac.ir/Images/UserUpload/Notification/633.jpg

علاوه بر شرایط عمومی، مشروحه زیر، گزینش و به کارگیری افراد این مؤسسه با انجام مصاحبه های متعدد و بررسی های همه جانبه صورت می پذیرد:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ب- دارا بودن شرایط جسمی و روانی متناسب با امور نگهبانی و گشت زنی.

پ- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

ت- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، فاقد محکومیت کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ث- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و در مشاغل سرپرستی و انتظامات حداقل دیپلم.