http://cdn.trend.az/media/pictures/2015/09/26/bank_albom_260915.jpg

در گذشته محافظت از بانک ها جزو وظایف نیروی انتظامی بود.چند سال پیش با توجه به پایین بودن آمار حمله یا سرقت از بانک ها و همچنین به علت ایجاد هزینه های گزاف و اتلاف انرژی بسیار از پلیس وظیفه حفاظت از بانک ها از دوش نیروی انتظامی برداشته شد.

پس از این اتفاق در زمینه امنیت بانک ها مشکلاتی به وجود آمد البته باید گفت همچنان نیز آمار سرقت از بانک ها در کشور ما بسیار بسیار پایین است.

به هر صورت پس از ایجاد مشکلاتی در این زمینه تصمیم به آن شد که شرکت های خصوصی پس از عقد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی با استفاده از افراد آموزش دیده و مسلح وظیفه حفاظت و حراست از بانک ها را برعهده گیرند.

موسسه حفاظتی مراقبتی اندیشه نظم شهر با استفاده از افراد آموزش دیده و مجرب آمادگی حراست و حفاظت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد.