http://www.ssaa.ir/Portals/0/Gallery/Album/436/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2010.jpg

بسیاری از سازمان و ادارات دولتی و همچنین شرکت های خصوصی با توجه به نوع فعالیتی که دارند احتیاج به ایجاد گیت ورود و خروج ،کنترل محسوس و حراست دارند.این گیت ها با توجه به گرید و حساسیت شرکت یا سازمان مربوطه به تجهیزات حفاظتی فیزیکی و الکترونیکی مورد نیاز مجهز می شوند.افرادی مجرب با آمادگی جسمانی بالا وظیفه کنترل ورود و خروج ،بازرسی و حراست از آن مجموعه طرف قرارداد را برعهده گرفته و امنیتی پایدار را داخل مجموعه به ارمغان می آورند.

اصالتا حفظ امنیت چنین شرکت هایی بر پایه استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز و استفاده از مجریان مجرب و آموزش دیده مبتنی است.موسسه اندیشه نظم شهر با اهتمام به دوشرط فوق الذکرحراست کامل از مجموعه شما را تضمین می نماید.