http://www.emruzonline.com/wp-content/uploads/2016/06/temp57654d83291732.90613605.jpg

با افزایش جمعیت شهرعا وایجاد ورزشگاه ها و استادیوم های بزرگ؛برقراری نظم امنیت بازی ها و مسابقات روز به روز از اهمیت ویژه تری برخوردار میشود.

علی رقم تلاش گسترده مامورین انتظامی در اماکن ورزشی باز هم متاسفانه در بازی های حساس و پر جمعیت شاهد بعضا حوادث ناگوار میباشیم.

کمک به حفظ نظم و امنیت مسابقات و قرار گیری در کنار مامورین انتظامی و همکاری با آن ها در این زمینه میتواند در ارتقای سطح کیفی برگزاری مسابقات تاثیرات به سزایی داشته باشد.

وظایف

۱-بازرسی لوازم ورودی و خروجی در اماکن

۲-تدکر و برخورد به موقع زنندگان نظم مسابقات

۳-کنترل ورود و خروج جمعیت از مسیر های ورودی

و…..